ՏՕՆ՝ ՍԱՀԱԿ ԵՒ ՅՈՎՍԷՓ ԻՇԽԱՆՆԵՐՈՒՆ ԵՒ Ս. ՍԱՐԳԻՍ ԵՒ ԲԱԳՈՍ ՎԿԱՆԵՐՈՒՆ

06222017

ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ 
ՀՌՈՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ
8.18-27 


Ես այդպէս կը խորհիմ, թէ ներկայ ժամանակի չարչարանքները ոչի՛նչ են գալիք փառքին քով՝ որ մեզի պիտի յայտնուի։ Եւ ամբողջ ստեղծագործութիւնը ակնդէտ կը սպասէ, որ Աստուած իր որդիները յայտնէ։ Արդարեւ, ստեղծագործութիւնը ինք եւս մարդուն հետ ակամայ դատապարտութեան ենթարկուեցաւ Աստուծոյ հրամանով, որ սակայն նաեւ սա յոյսը տուաւ, թէ ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի ազատագրուի փճացումի դատապարտութենէն, մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն ազատութեան ու փառքին։ Եւ գիտենք թէ մինչեւ հիմա ամբողջ ստեղծագործութիւնը երկունքով կը հեծէ՝ այդ ազատութեան հասնելու համար։ Բայց ո՛չ միայն ստեղծագործութիւնը, այլ մենք եւս, որ Սուրբ Հոգին ստացած ենք որպէս Աստուծոյ պարգեւներուն երախայրիքը, մենք եւս ներքնապէս կը հեծենք՝ ակնդէտ սպասելով որդեգրութեան, այսինքն մեր մարմինին փրկութեան։ Այս յոյսով էր որ փրկուեցանք։ Արդ, երբ յուսացուածը կը տեսնուի՝ ա՛լ յոյս չէ. որովհետեւ մարդ ինչո՞ւ պիտի յուսայ բանի մը՝ որ արդէն կը տեսնէ։ Ընդհակառակը կը յուսանք բանի մը՝ որ չենք տեսներ եւ որուն կը սպասենք համբերութեամբ։

Ճիշդ նոյն ձեւով ալ, Սուրբ Հոգին օգնութեան կը հասնի մեր տկարութեան. որովհետեւ մենք որ կ՚աղօթենք՝ չենք գիտեր թէ ի՞նչպէս պէտք է աղօթել. բայց Հոգին մեզի համար կը բարեխօսէ անմռունչ հառաչանքներով, եւ Աստուած որ սիրտերը կը քննէ՝ գիտէ թէ ի՛նչ կը խորհի Սուրբ Հոգին, որովհետեւ անիկա Աստուծոյ կամքին համաձայն կը բարեխօսէ հաւատացեալներուն համար։

 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 
ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ
21.12-19


Բայց այս բոլորէն առաջ ձեզ պիտի ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ պիտի դատեն ժողովարաններու մէջ եւ բանտ նետեն. իմ պատճառովս ձեզ պիտի տանին թագաւորներու եւ կառավարիչներու դիմաց։ Ասիկա ձեզի առիթ պիտի ըլլայ վկայութիւն տալու իմ մասիս։ Այժմէն իսկ ձեր միտքերուն մէջ ըլլայ, որ սկիզբէն չմտածէ՛ք թէ ինչ պատասխան պիտի տաք, որովհետեւ ես ձեզի պէտք եղած խօսքը եւ իմաստութիւնը պիտի տամ, որուն պիտի չկարենան հակառակիլ կամ պատասխան տալ ձեր բոլոր հակառակորդները։ Նոյնիսկ ձեր ծնողները, եղբայրները, ազգականներն ու բարեկամները պիտի մատնեն ձեզ եւ պիտի սպաննեն ձեզմէ ոմանք։ Ամէն մարդ պիտի ատէ ձեզ՝ իմ պատճառովս։ Սակայն ձեր գլուխէն մազ մը իսկ պիտի չկորսուի։ Եւ ձեր համբերութեամբ պիտի փրկէք ձեր հոգիները։